ייצוג ארגונים
ייצוג ארגונים
מידע מועדות התכנון
ארכיון מידע מועדות התכנון - שנים קודמות

ארכיון מידע מועדות התכנון - שנים קודמות

 1. ועדה לתקנים
 2. המועצה הארצית לתכנון ולבניה
 3. וולנת"ע – ועדה לעניינים עקרוניים
 4. ולקחש"פ – ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים
 5. ות"ל – ועדה לתכנון תשתיות לאומיות
 6. ועדה מחוזית לדיור לאומי (וד"ל) - מחוז מרכז
 7. ועדה הארצית לדיור לאומי (וד"ל)
 8. ועדה מחוזית צפון
 9. ועדה מחוזית חיפה
 10. ועדה מחוזית תל אביב
 11. ועדה מחוזית מרכז
 12. ועדה מחוזית ירושלים
 13. ועדה מחוזית דרום
 14. ועדה לשמירת הסביבה החופית
 15. המועצה הבינמגזרית של הגוף הלאומי למנגנון הפיתוח הנקי (CDM)
 16. ועדה למתן היתרים להזרמת שפכים לים
 17. מועצת רשות הטבע והגנים
 18. מועצה לאומית לגנים
 19. דירקטוריון פארק איילון
 20. איגוד ערים כנרת
 21. ועדת היגוי לאיים מלאכותיים
 22. ועדה לניהול ופיקוח כתיבת "תכנית הפעולה הלאומית" להפחתת מזהמים לים התיכון ממקורות יבשתיים NAP

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים